Vragen over contributie

23 april 2020 - 09:11

We hopen, als bestuur, dat eenieder zich de afgelopen periode aan de richtlijnen heeft gehouden zodat we allen gezond blijven. De regering vertelt ons dat we moeten volhouden en dat is een moeilijke strijd. Misschien wel onze zwaarste wedstrijd dit seizoen. Inmiddels komen via allerlei kanalen vragen op ons af waar we niet altijd direct een antwoord op hebben of kunnen geven.

Eén van de onderwerpen betreft de contributie over dit seizoen. Hoe je er ook tegenaan kijkt is dit een lastige vraag die ook door het bestuur niet 1,2,3 op te lossen is. We zijn allemaal gebaat bij een gezonde vereniging, maar je betaalt ook contributie om te kunnen voetballen. En dat laatste mag nu niet. Niet omdat de vereniging dit blokkeert, maar omdat de overheid het in het kader van de volksgezondheid heeft verboden.

We begrijpen het dilemma en de vraag, maar het bestuur kan niet zelfstandig besluiten om de contributie te staken of te retourneren.

Even een juridisch kader schetsen:

De juridische relatie tussen Sporting Leiden en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd en betaal je over een heel seizoen. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of Sporting Leiden haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Voor het aanpassen van de contributie (hoogte, verrekening of teruggave) is een besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) nodig. In het kader van een gezonde financiële vereniging moeten we alle financiën van de club in ogenschouw nemen als we hierover een besluit nemen. En dat willen we ook graag met de leden bespreken, zodat we allen zicht hebben op de impact van de besluitvorming van de overheid op de financiën van de club.

Zo snel mogelijk na het opheffen van de maatregelen in het kader van het bestrijden van het Coronavirus zal Sporting Leiden een ALV-plannen. We zullen bij het plannen rekening houden met de vakanties en de start van het nieuwe seizoen. Het betekent wel dat voor dit seizoen ieder lid verplicht is zijn of haar contributie te voldoen. Elk lid is verplicht dit voor aanvang van het seizoen al te hebben betaald omdat de vereniging het lidmaatschap aan de KNVB voor elk lid moet voldoen.

Ik hoop hiermee de vragen over contributie voorlopig te hebben beantwoord en gezamenlijk zullen we tijdens de ALV hier een besluit over nemen. Nu rest ons gezond te blijven en elkaar te helpen in moeilijke tijden.

Namens de Businessclub en het bestuur wens ik jullie allen veel gezondheid en wijsheid van handelen toe in deze moeilijke tijden.

Willem Pikaar
Voorzitter Sporting Leiden