Missie & Visie

Missie Sporting Leiden

Sporting Leiden is een vereniging gericht op alle vormen van voetbalsport; Selectievoetbal en recreatief voetbal, mannen en jongensvoetbal, vrouwen en meidenvoetbal en het faciliteren van andere sporten en vrijetijdsbesteding. Dit in een sfeer van onderlinge verbondenheid, sportiviteit en gezelligheid. De leden vormen met elkaar de vereniging waar je je thuis voelt ongeacht afkomst.

Visie Sporting Leiden -Sportief en Gezellig-

Sporting Leiden is allereerst een voetbalvereniging, maar zij biedt ook ruimte aan andere activiteiten, zoals biljarten, kaarten en darten. Het bestuur houdt rekening met deze activiteiten bij het bepalen van het beleid, juist omdat die onderdeel zijn van het gevoel van onderlinge verbondenheid.

De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de vereniging betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen.

Als Sporting Leiden is voor maar vooral door leden. Van hen wordt daarom ook een bijdrage verwacht om de vereniging goed te laten functioneren. De vereniging op haar beurt zorgt ervoor dat vrijwilligers goed worden begeleid bij het vervullen van hun vrijwilligerstaken, en waar nodig ook worden (bij)geschoold.

Een gezond ledenaantal is essentieel voor ons bestaan. We streven naar minimaal 750 spelende leden. Actieve betrokkenheid van alle leden is de pijler waarop Sporting Leiden draait.

De eerste elftallen (za en zo) hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest en gedrag. De aantrekkingskracht en uitstraling van deze elftallen is belangrijk voor de gehele vereniging. Daarom heeft Sporting Leiden het doel om deze elftallen voornamelijk uit eigen opgeleide spelers te laten bestaan.

De spelers worden bij Sporting Leiden niet betaald (ook niet door derden). Sporting Leiden staat open voor samenwerken met andere (sport)verenigingen om zaken efficiënter te organiseren en kosten te besparen.

Bij Sporting Leiden is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden en voorkeuren of andere eigenschappen. Er wordt gekeken naar de mens als individu zonder deze in een normkader te plaatsen.

Sporting Leiden is een vereniging waar naast leden ook sponsoren, partners, bezoekers en tegenstanders zich thuis voelen, kortom plek zijn waar iedereen met respect wordt behandeld.

Het bestuur toetst bij al haar toekomstige beslissingen of de betreffende beslissing niet tegenstrijdig is met de Missie en Visie van de vereniging.