Reglement Kledingplan Sporting Leiden 2019-2020

 1. Ieder spelend lid van Sporting Leiden is automatisch deelnemer aan het kledingplan
 2. Dit kledingplan voorziet in shirts, shorts, keepersets, eventueel tassen/rugzakken en trainingspakken (hierna gezamenlijk te noemen de kleding) en teamtassen
 3. Vaststelling bestuur
 4. De kousen maken geen onderdeel uit van de kleding, behoudens bij invoering (seizoen 2018 – 2019). Iedere deelnemer aan het kledingplan is daarbij wel verplicht tot het dragen van kousen zoals is weergegeven in de clublijn van Sporting Leiden
 5. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de kleding
 6. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de jaarlijkse eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald dan kan het betreffende lid niet beschikken over de kleding en zal dit lid mede om die reden niet speelgerechtigd zijn
 7. De kleding is gekoppeld aan een bepaald lid. De kleding en teamtassen blijven ten alle tijden eigendom van de Sporting Leiden
 8. Het is teams en deelnemers niet toegestaan zelfstandig de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen, zoals bijvoorbeeld namen en/of rugnummers
 9. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden
 10. De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is niet toegestaan de kleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding
 11. Het trainingspak dient als representatiepak op de speeldag en mag niet worden gebruikt tijdens trainingen of een wedstrijd
 12. De kleding wordt na elke wedstrijd gewassen conform het wasvoorschrift van dit reglement
 13. De afschrijving van de kleding is 3 jaar
 14. De kledingcommissie van Sporting Leiden is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige vervanging
 15. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie voor het maken van een afspraak. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen mogelijk tegen betaling
 16. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 15 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid
 17. Ruilen van de kleding dient via de kledingcommissie plaats te vinden
 18. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt en/of sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid
 19. Bij tussentijds vertrek naar een andere vereniging of als het lidmaatschap van Sporting Leiden om een andere reden wordt opgezegd, moet de kleding schoon en in goede staat worden ingeleverd bij de kledingcommissie. De overschrijving of opzegging gaat pas in als alles schoon, netjes en heel is ingeleverd of aan de eventuele kosten is voldaan
 20. Aanschaf van team gerelateerde overige kleding of sportartikelen gaan via de kledingcommissie. Deze artikelen maken onderdeel uit van de kledinglijn van Sporting Leiden
 21. Sponsoring van teams gaan uitsluitend via de sponsorcommissie. Quick zal geen rechtstreekse bestellingen of bestelverzoeken in behandeling nemen. Verzoeken voor sponsoring of informatie over sponsoring kunt u per mail (sponsors@sportingleiden.nl) of persoonlijk bij de sponsorcommissie kenbaar maken
 22. Aangeschafte artikelen in team- of sponsorverband blijven eigendom van Sporting Leiden. Privé bestelde artikelen blijven eigendom van de koper
 23. Bedrukking van sponsornamen dient via de sponsor- of kledingcommissie te worden geregeld. Sporting Leiden verbiedt aanstootgevende, discriminerende en racistische teksten. Sponsoren conformeren zich aan het kledingbeleid van Sporting Leiden
 24. Indien de kleding door verandering van lichaamsmaat niet meer past dient het lid zich te wenden tot de kledingcommissie
 25. Indien achtergelaten kleding wordt gevonden zorgt de kledingcommissie voor publicatie op de website van deze gevonden/achtergelaten kleding
 26. Bij de start van het nieuwe seizoen organiseert de kledingcommissie twee ruildagen. Alle leden waarvan de kleding niet meer past kunnen op deze dagen hun kleding ruilen. De kleding dient schoon, gewassen en naar oordeel van de kledingcommissie in ordentelijke staat te verkeren. Beschadigde kleding kan niet worden geruild en zal tegen betaling worden vervangen
 27. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. De leider meldt dit zo spoedig mogelijk bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding welke tijdens de wedstrijd is ontstaan zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie
 28. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcommissie